Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu Completo.sk
s účinnosťou od 21.12.2017 r.
 

 

§ 1

Definícia

Poimy použité v pravidlách znamenajú:
 1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné predpisy priznávajú právnu subjektivitu, ktorá zadá Objednávku v Internetovom obchode;
 2. Spotrebiteľ - v súlade s § 22 [1] Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá vykonáva s podnikateľom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jeho podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou;
 3. Príjemca služby - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu; - používanie alebo zámer používať elektronickú službu;
 4. Občiansky zákonník - zákon z 5. marca 1964 (19/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov);
 5. Zákon o ochrane spotrebiteľa - zákon z 9. mája 2007 (372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov);
 6. Pravidlá - tieto Pravidlá určujú pravidlá poskytovania elektronických služieb v rámci internetového obchodu Completo.sk v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä so smernicou 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES o elektronickom obchode. V prípade rozporu medzi zmluvnými podmienkami alebo zmluvou a právnym predpisom, pokiaľ nejde o otázku, ktorú možno upraviť inak dohodou, má prednosť právny predpis;
 7. Internetový obchod (Obchod) – webová stránka dostupná na adrese www.completo.sk, prostredníctvom ktorej si Zákazník môže najmä prezerať našu ponuku a zadávať Objednávky;
 8. Tovar – výrobky ponúkané na predaj v internetovom obchode;
 9. Kúpna zmluva - zmluva o predaji tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Completo.sk a Zákazníkom, uzatvorená prostredníctvom internetovej stránky Obchodu;
 10. Zákon o elektronických komunikáciách – zákon z 24. novembra 2021 (452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov);
 11. Objednávka - prejav vôle Zákazníka smerujúci priamo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, v ktorom je uvedený najmä druh a množstvo Tovaru a spôsob dodania Tovaru.

§ 2

Všeobecné podmienky

 1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu, ktorý je k dispozícii na adrese: www.Completo.sk;
 2. Tieto pravidlá sú stanovené v súlade so zákonom o elektronických službách.
 3. Internetový obchod prevádzkovaný na adrese: www.Completo.sk prevádzkuje Kamil Sałasiński podnikajúci pod názvom Completo.pl Kamil Sałasiński so sídlom v Poľsku, Wólka Poznańska 23, 21-450 Stoczek Łukowski, IČO: PL8252015666, DIČ:060223785.
 4. Tieto pravidlá definujú najmä:
  1. pravidlá registrácie a používania účtu v rámci internetového obchodu;
  2. podmienky sprístupnenia elektronickej rezervácie produktov v rámci internetového obchodu;
  3. podmienky zadávania objednávok prostredníctvom internetového obchodu;
  4. pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv s využitím služieb poskytovaných v rámci internetového obchodu.
 5. Používanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že systém IKT používaný zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  1. Internet Explorer verzie 6.0 alebo novšej s povoleným appletom Java a zásuvným modulom Adobe Flash Player, alebo
  2. Google Chrome verzia 6.0 alebo novšia s povoleným appletom Java a zásuvným modulom Adobe Flash Player, alebo
  3. Mozilla Firefox 6.0 alebo novšia verzia s povoleným appletom Java a zásuvným modulom Adobe Flash Player, alebo
  4. Opera 6.0 alebo novšia s appletom Java a povoleným zásuvným modulom Adobe Flash Player.
 6. Ak chcete používať online obchod, zákazník by mal mať prístup k počítaču alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet.
 7. V súlade s platnými zákonmi si Obchod vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom Internetového obchodu na osoby staršie ako 18 rokov. V tomto prípade budú potenciálni zákazníci informovaní o vyššie uvedených skutočnostiach.
 8. Zákazníci majú kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na hlavnej stránke webovej stránky Pravidlá - Completo.sk a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť.
 9. Completo.sk plne implementovalo požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov - více informací v - Pravidlá spracovania osobných údajov.

§ 3

Pravidlá používania online obchodu

 1. Aby mohol zákazník naplno využívať Obchod, môže sa zaregistrovať. Registrácia je dobrovoľná a nie je potrebná na uskutočnenie objednávky v obchode.
 2. Registrácia sa vykonáva vyplnením a prijatím registračného formulára, ktorý je k dispozícii na jednej z podstránok obchodu.
 3. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom pravidiel a poskytnutie osobných údajov označených ako povinné.
 4. Completo.sk môže s okamžitou platnosťou odobrať Zákazníkovi právo používať Internetový obchod a tiež obmedziť Zákazníkovi prístup k niektorým alebo všetkým prostriedkom Internetového obchodu, ak Zákazník poruší tieto Pravidlá, a to najmä ak Zákazník:
  1. počas registrácie v internetovom obchode poskytol nevhodné, nepresné, neaktuálne alebo zavádzajúce informácie alebo informácie, ktoré porušujú práva tretích strán,
  2. prostredníctvom Internetového obchodu porušil osobnostné práva tretích osôb, najmä osobnostné práva ostatných zákazníkov Internetového obchodu,
  3. sa dopustil akéhokoľvek iného konania, ktoré Completo.sk považuje za konanie v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými zásadami používania internetu alebo poškodzujúce dobré meno Completo.sk.
 5. Osoba, ktorej bolo odňaté právo používať Internetový obchod, sa nemôže opätovne zaregistrovať bez predchádzajúceho súhlasu Completo.sk.
 6. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť komunikácie a prenosu údajov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci webovej stránky internetový obchod prijíma technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získania a zmeny osobných údajov zasielaných prostredníctvom internetu neoprávnenými osobami.
 7. Zákazník je povinný najmä:
  1. neposkytovať ani neprenášať obsah zakázaný zákonom, napr. obsah, ktorý propaguje násilie, je hanlivý alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarušuje jeho fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadenia,
  3. nevykonávať činnosti, ako sú: zasielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) v rámci internetového obchodu,
  4. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nie je nepríjemný pre ostatných zákazníkov a pre Completo.sk,
  5. používať akýkoľvek obsah obsiahnutý v Internetovom obchode len pre vlastnú potrebu,
  6. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ustanoveniami Pravidiel a všeobecnými zásadami používania internetu.  

 

§ 4

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Informácie o Tovare uvedené na internetovej stránke Obchodu, najmä jeho popis, technické a úžitkové parametre a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka. Zákazník predloží ponuku na kúpu konkrétneho Tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom potvrdenia prijatia objednávky na realizáciu zo strany obchodu po predchádzajúcom prevode v súlade s objednávkou.
 2. Na uzavretie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu je potrebné prejsť na webovú stránku Completo.sk, vybrať Tovar, vykonať ďalšie technické kroky na základe správ zobrazených Zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke.
 3. Výber Tovaru objednaného Zákazníkom sa uskutočňuje pridaním do košíka.
 4. Pri zadávaní Objednávky - až do okamihu stlačenia tlačidla "Objednávam s povinnosťou platby alebo inými informáciami o povinnej platbe" - môže Zákazník upravovať zadané údaje a vybraný Tovar. Na tento účel je potrebné sledovať zobrazené oznámenia a informácie dostupné na webovej stránke.
 5. Po zadaní všetkých potrebných údajov zákazníkom sa v internetovom obchode zobrazí prehľad zadanej objednávky. Zhrnutie zadanej objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa:
  1. predmet objednávky,
  2. jednotkovú a celkovú cenu objednaných výrobkov alebo služieb vrátane nákladov na doručenie a prípadných dodatočných nákladov),
  3. zvolený spôsob platby,
  4. zvolený spôsob doručenia,
  5. dodacia lehota.
 6. Ak chcete odoslať objednávku, musíte súhlasiť s obsahom pravidiel, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby".
 7. Odoslanie Objednávky Zákazníkom je prejavom vôle uzavrieť s Completo.sk Kúpnu zmluvu v súlade s Pravidlami.
 8. Po odoslaní objednávky dostane zákazník e-mail s konečným potvrdením všetkých podstatných prvkov objednávky. POZOR! - výrobcovia poskytujú množstevné akcie (tzv. do vypredania zásob) v prípade, že výrobca informuje Obchod o vyčerpaní zásob, Internetový obchod si vyhradzuje právo zrušiť objednávku.
 9. V prípade, že dôjde k úplne zjavnej technickej chybe na našej strane pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy..
 10. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom, keď zákazník dostane vyššie uvedený e-mail.
 11. Zrušenie a zmena objednávky sú možné, pokiaľ objednávka ešte nebola potvrdená. Ak tak chcete urobiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť objednávku" (karta "Váš účet") po prihlásení do svojho účtu alebo kontaktujte obchod e-mailom na adrese obchod@completo.sk. V prípade ostatných zmien je najjednoduchším riešením zrušiť objednávku a vytvoriť novú..
 12. Registrovaní zákazníci môžu skontrolovať aktuálny stav svojej objednávky prihlásením sa do svojho účtu (kliknutím na "Váš účet" na webovej stránke obchodu www.Completo.sk). Neregistrovaný zákazník môže získať informácie o stave svojej objednávky kontaktovaním obchodu prostredníctvom e-mailu zaslaním príslušného e-mailu na túto adresu: obchod@completo.sk.
 13. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku v súlade s Pravidlami.
 14. Zákazníci majú kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na domovskej stránke webovej stránky https://completo.sk alebo si ich môžu stiahnuť a vytlačiť.
 15. Potvrdenie, zabezpečenie a zverejnenie Objednávky a Všeobecných obchodných podmienok (Obchodné podmienky internetového obchodu) sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu.

§ 5

Plnenie objednávok

 1. Podmienkou realizácie Objednávky zo strany Zákazníka je poskytnutie aktuálnych potrebných údajov vrátane kontaktných údajov pri registrácii alebo vyplnení objednávkového formulára.
 2. V prípade podozrenia na nesprávne vyplnený Registračný formulár alebo Objednávkový formulár alebo v prípade, že Objednávka vyvoláva oprávnené námietky, zamestnanci Obchodu vynaložia maximálne úsilie, aby kontaktovali Zákazníka a potvrdili podanie Objednávky.
 3. Dodanie Tovaru sa uskutoční v rámci územia Slovenskej republiky na adresu uvedenú Zákazníkom pri zadaní Objednávky.
 4. Odoslanie objednaného Tovaru vykoná Obchod prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Podrobnosti o doprave nájdete v záložke "Doprava" na webovej stránke obchodu, ktorej predpisy sú neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel.
 5. Obchod vyvinie maximálne úsilie, aby zásielku odoslal čo najskôr. Pri všetkých Tovaroch je dátum dodania uvedený v ich popise. Podrobnosti o termínoch dokončenia Objednávky nájdete v záložke "Doprava" na webovej stránke Obchodu, ktorej pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel. Celkový čas spracovania objednávky (vrátane doručenia) je od 7 do 90 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky zákazníkom. Odhadovaný čas spracovania je uvedený na karte tovaru a v súhrne objednávky.
 6. V prípade, že Objednávku nebude možné vybaviť, bude Zákazník o tejto skutočnosti informovaný bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, a Internetový obchod mu do tejto doby vráti sumu peňazí prijatú od Zákazníka za neuskutočnenú Objednávku. Namiesto vrátenia peňazí môže zákazník súhlasiť s predĺžením trvania objednávky.
 7. Nákupom v obchode zákazník súhlasí s faktúrou dokumentujúcou transakciu v elektronickej forme, ktorá mu bude zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 8. Informácie o nákladoch spojených so zásielkou sú uvedené v postupe objednávky (v objednávkovom formulári). Náklady na dopravu sa pripočítavajú ku každej objednávke a sú na zodpovednosti zákazníka. Podrobnosti o nákladoch na dopravu nájdete v záložke "Doprava" na webovej stránke obchodu, ktorej pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel.
 9. Podľa Občianskeho zákonníka, ak má byť predávaná vec dodaná kupujúcemu a predávajúci na tento účel použije profesionálneho dopravcu, vec sa považuje za dodanú kupujúcemu okamihom jej odovzdania dopravcovi predávajúceho. Čl. 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa na výkon príkazu nevzťahuje. UVOĽNENÍM DODÁVKY SA ZÁKAZNÍK STÁVA VLASTNÍKOM TOVARU.
 10. V súlade s Občianskym zákonníkom je Zákazník povinný prevziať Tovar od kuriéra a skontrolovať Tovar, či nie je mechanicky poškodený v dôsledku dodania Tovaru, ako sú preliačiny, vrypy, praskliny a pod. V prípade poškodenia Tovaru je Zákazník povinný spísať Zápis o škode, ktorý musí byť podpísaný kuriérom. Jediným podkladom na uznanie reklamácie je hlásenie o škode. Presmerovať reklamáciu na Internetový obchod prostredníctvom podstránky "Odstúpenie od zmluvy" a ďalej postupovať podľa zobrazených správ pre Zákazníka alebo zaslať e-mailom všetky potrebné dokumenty uvedené v § 9 ods. 1 bod 1 písm. b) Pravidiel na adresu obchod@completo.sk v deň doručenia Tovaru.  

§ 6

Ceny a spôsoby platby

 1. Ceny tovaru sú uvedené v EUR a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH (s rozlíšením sadzby), cla a všetkých ostatných poplatkov.
 2. Zákazník si môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. prevodom na bankový účet internetového obchodu vedený ING Bank Śląski S.A. s číslom 97 1050 1575 1000 0097 0893 1796,
  2. kreditnou kartou. Prevádzkovateľom kreditnej karty je PayPro SA Agent Rozliczeniowy, Poľsko, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Poznaň Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, IČO 7792369887, DIČ 301345068.
  3. c. rýchle internetové platby prostredníctvom systému Przelewy24. Prevádzkovateľom rýchlych internetových platieb je PayPro SA Agent Rozliczeniowy, Poľsko, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Poznaň Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, IČO 7792369887, DIČ 301345068.
 3. Splátky - splácanie sa uskutočňuje úplne alebo čiastočne z prostriedkov úveru poskytnutého bankou:
  1. Credit Agricole Bank Polska a.s. so sídlom v Poľsku, ul. Legnicka 48. C-D, 53-605 Vroclav, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresným súdom pre Vroclav-Fabrycznu vo Vroclave, VI. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom: 0000039887, IČO: 6570082274, so základným imaním 876 833 400,00 PLN
 4. Platby cez PayPal - POZOR! - pri výbere tohto spôsobu platby si PayPal účtuje províziu vo výške 2,9 % z hodnoty celej objednávky, ktorá sa v prípade odstúpenia od zmluvy nevracia.
 5. Obchod si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru, zavádzať a sťahovať tovar, vykonávať a rušiť propagačné akcie. Tým však nie sú obmedzené práva, ktoré zákazník nadobúda.   

§ 7

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Len zákazník, ktorý je zároveň spotrebiteľom, má 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď bol tovar doručený alebo keď tovar prevzala tretia strana iná ako dopravca a ktorá bola uvedená na prevzatie tovaru.
  1. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musí zákazník informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: obchod@completo.sk,
  2. Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na podstránke "Odstúpenie od zmluvy", ale nie je to povinné.
  3. Ak zákazník využije túto možnosť, internetový obchod bezodkladne zašle potvrdenie o prijatí informácií o odstúpení od zmluvy na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty uvedenej v § 7 ods. 1 Pravidiel na adresu obchod@completo.sk.
 2. Zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou, ak:
  1. Internetový obchod poskytuje dodatočnú službu (napr. vyrezanie otvoru), s ktorou zákazník výslovne súhlasil pri zadávaní objednávky,
  2. predmetom Objednávky je výrobok personalizovaný Zákazníkom alebo úzko spätý so Zákazníkom,
  3. predmetom služby je Tovar, ktorý je svojou povahou po dodaní neoddeliteľne spojený s inými položkami;
  4. rozdiely vyplývajúce z individuálnych nastavení počítača Zákazníka (napr. farba, proporcie atď.) sa líšia od skutočných vlastností Tovaru,
  5. bola uskutočnená prostredníctvom aukcie na webovej stránke, napríklad www.Aukro.cz.  

 

§ 8

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

V prípade odstúpenia od zmluvy internetový obchod vráti zákazníkovi všetky platby prijaté od zákazníka vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že si zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia). spôsob doručenia ponúkaný Internetovým obchodom), a to bezodkladne a v každom prípade do 14 dní odo dňa, keď bol Internetový obchod informovaný o rozhodnutí Zákazníka uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy. Internetový obchod vráti platbu na bankový účet uvedený Zákazníkom, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s iným riešením. Internetový obchod môže zadržať vrátenie peňazí až do prijatia tovaru alebo do prijatia dôkazu o jeho vrátení internetovým obchodom, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Paxy - Completo.sk adresa: Bytčická 76, P.O. BOX 5 01681 Žilina, bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, v pôvodnom obale a vhodným spôsobom. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie Tovaru, ktoré závisia od hmotnosti zásielky obsahujúcej Tovar. 

§ 9

Sťažnosti

 

 1. Reklamácia Tovaru:
  1. Completo.pl Kamil Sałasiński ako predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zo záruky za vady v rozsahu uvedenom v Občianskom zákonníku, najmä v článkoch § 619 - § 627 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.
  2. b. Sťažnosti vyplývajúce z porušenia práv zaručených zákonom alebo týmito pravidlami by mali byť adresované na obchod@completo.sk. Internetový obchod sa zaväzuje preskúmať každú sťažnosť do 14 dní. Ak sa sťažnosť nevyrieši vo vyššie uvedenej lehote, považuje sa za uznanú. Riadne podaná sťažnosť musí obsahovať minimálne:
   • Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa zákazníka,
   • Dátum uzavretia zmluvy, ktorá je základom sťažnosti,
   • Číslo objednávky,
   • Predmet reklamácie s uvedením požiadavky zákazníka,
   • Poskytnutie všetkých okolností odôvodňujúcich sťažnosť.
   • Fotografie inzerovaného tovaru,
   • Správa o škodách.
  3. V prípade reklamácie by mal Zákazník zakúpený Tovar doručiť v pôvodnom obale vhodným spôsobom, pokiaľ nebol Obchodom informovaný o možnosti posúdenia a uplatnenia reklamácie u Zákazníka.
  4. Internetový obchod sťažnosť posúdi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti obchodu v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) bodom i) zákona. b.
  5. V prípade, že dodaný Tovar je chybný, má Zákazník právo požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ Internetový obchod bezodkladne a bez zbytočného obťažovania Zákazníka nevymení chybný výrobok za bezchybný.
  6. V prípade zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. V prípade neoprávnenej reklamácie znáša všetky náklady spojené s reklamáciou zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom.
  7. Práva Zákazníka vyplývajúce z nesúladu Tovaru so Zmluvou alebo práva Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, zo záruky za vady neobmedzujú práva Zákazníka vyplývajúce zo záruky poskytnutej ručiteľom - za podmienok uvedených v záručnom liste.
  8. Ak je potrebné doplniť údaje alebo informácie uvedené v reklamácii, internetový obchod pred prerokovaním reklamácie vyzve zákazníka, ktorý reklamáciu podáva, aby ju v uvedenom rozsahu doplnil.
  9. Záruka sa neuplatňuje, ak je Tovar mechanicky poškodený. Zákazník je preto povinný po prevzatí Tovaru zásielku pred potvrdením prevzatia dôkladne skontrolovať v prítomnosti kuriéra a riadiť sa nižšie uvedenými odporúčaniami.
   • Krok 1: Krok 1: Zákazník je povinný zásielku dôkladne skontrolovať a venovať osobitnú pozornosť stavu obalov, pások alebo plomb pripevnených k zásielke. V prípade poškodenia zásielky (napr. roztrhnutie obalu, preliačina, zaplavenie) by ste mali odmietnuť prevzatie zásielky a spísať s kuriérom protokol o škode, v ktorom uvediete dôvod odmietnutia prevzatia zásielky.
   • Krok 2: Ak balík nie je poškodený, rozbaľte ho v prítomnosti kuriéra.
   • Krok 3: V prípade poškodenia zásielky (alebo množstevných nedostatkov či nesúladu s Objednávkou) je potrebné s kuriérom spísať škodový protokol s uvedením dôvodu reklamácie, následne ho odfotiť a zaslať reklamáciu - Internetový obchod na podstránke "Odstúpenie od zmluvy" alebo e-mailom na obchod@completo.sk v deň doručenia.
  10. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní.
  11. Reklamácie mechanického poškodenia spôsobeného počas prepravy, ako aj reklamácie množstevných nedostatkov a nesúladu s Objednávkou nebudú posudzované bez vyplneného škodového protokolu u kuriéra doručujúceho zásielku, spísaného v čase doručenia Tovaru a bez výrobného obalu reklamovaného Tovaru.
  12. Rozdiely vyplývajúce z individuálnych nastavení počítača zákazníka (farba, proporcie atď.) nemôžu byť dôvodom na reklamáciu zakúpeného Tovaru.
  13. Internetový obchod nie je výrobcom Tovaru. Výrobca zodpovedá za záruku na Tovar predávaný prostredníctvom Internetového obchodu za podmienok a po dobu uvedenú v záručnom liste Tovaru. Ak je takáto možnosť uvedená v záručnom liste, zákazník môže uplatniť svoje nároky zo záruky priamo v autorizovanom servisnom stredisku, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste.
  14. Internetový obchod sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 30 dní. Nevyriešenie reklamácie v uvedenej lehote znamená, že sa považuje za opodstatnenú.

§ 10

 Ustanovenia týkajúce sa podnikateľov

 

 1. Táto časť pravidiel a ustanovenia v nej obsiahnuté sa vzťahujú len na zákazníkov a používateľov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa v tomto prípade môže uskutočniť bez uvedenia dôvodu a nezakladá žiadne nároky zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, voči predávajúcemu.
 3. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, má Predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby vrátane požiadavky na úplnú alebo čiastočnú platbu vopred, a to bez ohľadu na spôsob platby zvolený Zákazníkom a skutočnosť, že bola uzatvorená Kúpna zmluva.
 4. Po dodaní Tovaru Predávajúcim dopravcovi prechádzajú výhody a bremená spojené s Tovarom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Tovaru na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom. V takom prípade predávajúci nezodpovedá za žiadnu stratu, vadu alebo poškodenie Tovaru, ktoré vznikli od jeho prevzatia na prepravu až do jeho doručenia zákazníkovi, ani za akékoľvek oneskorenie prepravy zásielky.
 5. Ak je Tovar zaslaný Zákazníkovi dopravcom, Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať zásielku včas a spôsobom, ktorý je pre takéto zásielky prijatý. Ak Zákazník zistí, že sa Tovar stratil alebo poškodil počas prepravy, je povinný podniknúť všetky potrebné kroky na zistenie zodpovednosti dopravcu.
 6. Podľa Občianskeho zákonníka je zodpovednosť predávajúceho zo záruky na výrobok voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená.
 7. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Poskytovateľ služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou platnosťou a bez udania dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia Zákazníkovi.
 8. Zodpovednosť poskytovateľa služieb/predajcu voči príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, je bez ohľadu na právny základ obmedzená - v rámci jednej reklamácie aj všetkých reklamácií spolu - na výšku zaplatenej ceny a nákladov na dodanie podľa kúpnej zmluvy. Poskytovateľ služieb/predávajúci zodpovedá príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, len za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk vo vzťahu k príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
 9. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim/poskytovateľom služieb a zákazníkom/príjemcom služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, budú riešené na súde príslušnom podľa sídla predávajúceho/poskytovateľa služieb.  

§ 11

Riešenie sporov a záverečné ustanovenia

 

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže, ak si to želá, využiť mimosúdne riešenie sťažností a reklamácií. Spory týkajúce sa nákupov cez internet sa môžu riešiť zmierovacím konaním s regionálnymi inšpektorátmi obchodnej inšpekcie alebo rozhodcovským konaním pred regionálnymi inšpektorátmi obchodnej inšpekcie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. V prípade, že Spotrebiteľ nemá záujem o využitie mimosúdnych prostriedkov riešenia sporov, riešenie akýchkoľvek sporov medzi Completo.pl Kamil Sałasiński a Spotrebiteľom bude podliehať príslušným súdom v súlade s ustanoveniami príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
 3. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito pravidlami, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ustanovenia zákona o elektronických službách a ďalšie príslušné ustanovenia slovenského práva.
 4. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností môžete kontaktovať obchod e-mailom: obchod@completo.sk alebo telefonicky na čísle +420597010120 od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00.
 5. Táto verzia pravidiel je k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke www.completo.sk od 6.01.2023.
pixel